Meandre Moravy

Meandre Moravy sme zaradili do programu, ako ohlas na požiadavku rekreantov splavovať Baťov kanál. Ten je podľa nášho názoru pre vodnú turistiku, ako takú nevhodný. Splavovať Baťov kanál, doslova kanál, ma zmysel iba na hausboote a s bicyklom. Bez cyklistických výletov do okolia sa poplavíte len v kanáli a nadriete sa ako mulice. Tie vinné sklípky a atrakcie sú prevažne niekoľko kilometrov vzdialené od Baťovho kanála. Hausbooty si môžete požičať priamo na Baťovom kanáli. My Vás zoberieme na posledný zachovaný úsek rieky Morava.

Pre tento splav doporučujeme jarné, alebo jesenné mesiace.

Meandre rieky Morava medzi Bzencom – přívoz a Rohatcom kolóniou sú miestom na tejto rieke bez zásahu ľudskej činnosti, teda bez meliorácie. Miestom krásnym, nevšedným a hlavne veľmi málo spreferovaným. Napriek tomu že je to už v ČR, nestretnete počas plavby v tomto úseku hordy opitých vodákov, ako tomu je na iných riekach. Absencia rôznych osviežovní a celkovo infraštruktúry v cestovnom ruchu je istou zábezpekou pre pohodovú jednodennú plavbu, vhodnú i pre rodiny s deťmi.

Stručný popis úseku
Plavba začína pod mostom cesty č. 426 medzi Strážnicou a Bzencom, alebo vo Vnorovoch na vzdúvadle. Prvá časť, tá najkrajšia ešte celkom tečie. Tá druhá, stále ešte krajinársky zaujímavá časť sa k záveru plavby prakticky zastaví. Záver plavby je hneď za železničným mostom v Rohatci, časť Kolónia. Počas plavby sa budete predierať často krát pomedzi stromy zakliesnené v riečisku. Brehy lemujú prevažne borovicové lesy, známe z nášho Záhoria a polia. Kulisu dotvárajú sprašové a pieskové profily vymodelované riekou. Vhodným miestom na odpočinok sú viaceré pieskové pláže. Kde tu sa otvorí výhľad na hrebeň Bielych Karpát.

Ak sa chystáte splaviť meandre Moravy individuálne len s našou Pálavou v batohu, prečítajte si tento článok.

Pravidlá pohybu v meandroch (zdroj: www.ochranaprirody.cz)
Meandry řeky Moravy (vodní tok řeky Moravy, a jeho nejbližší okolí, mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem-Kolonií) jsou z hlediska ochrany přírody a krajiny velmi cennou oblastí, což má za následek prolínání několika druhů územní ochrany. Na meandrech se nachází zvláště chráněná území (Přírodní památka Osypané břehy a Přírodní rezervace Oskovec I. a Oskovec II.), na jejichž území je např. zakázáno pohybovat se po písečných stěnách a zasahovat do odkryvů v korytě řeky. Na území Přírodní památky je dále mimo jiné zakázáno tábořit, rozdělávat oheň a v době od 1. dubna do 15. července rušit hnízdící ptáky na plážích.

Meandry jsou chráněné také z hlediska soustavy Natura 2000, a to jednak jako Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví a jednak jako Evropsky významná lokalita Strážnická Morava. Na území meandrů se vyskytují zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jedná se například o ptáka pisíka obecného, který hnízdí na štěrkových a písečných březích řek a potoků a proto při pohybu osob na březích hrozí rušení ptáků a poškození hnízd respektive vajec. Nepovoleným zásahem do biotopu zvláště chráněných druhů resp. do zvláště chráněných částí přírody dochází k porušení právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny, za což orgán ochrany přírody může uložit peněžitou sankci.

Žádáme Vás, abyste se v ptačí oblasti se chovali tiše a ohleduplně! Prosíme, neplašte ptáky ani jiné volně žijící živočichy! Reprodukce hudby je v této oblasti rovněž nepřípustná! Nevstupujte na pláže!

Děkujeme.

Boat4u team

- Mapa stránky -